Kerteminde Motions Klub
E-mail:
kertemindemotionsklub@gmail.com

Vedtægter

Love og vedtægter for

KERTEMINDE MOTIONS KLUB

§ 1.  Navn
Foreningens navn er Kerteminde Motions Klub.
Foreningen har hjemsted i Kerteminde kommune.

§ 2.  Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§ 3.  Formål
Foreningens formål er at samle interesserede til motion og kammeratligt samvær.

§ 4.  Medlemmer
Alle kan optages som medlemmer. Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5.  Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indvarslingen sker ved indkaldelse skriftligt eller pr. e-mail senest 2 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.

Bestyrelsen udarbejder dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:
1.  Valg af dirigent.
2.  Aflæggelse og godkendelse af årsberetning.
3.  Aflæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.
4.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5.  Valg af revisorer og revisorsuppleant.
6.  Indkomne forslag.
7.  Evt..
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Valgperioden for suppleanter er 1 år.  Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges 1 hvert år. Revisorsuppleanten vælges for 1 år. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal. Alle medlemmer over 15 år, og som ikke er i restance til foreningen, har stemmeret ved generalforsamlingen, og er valgbare til bestyrelsen. Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger, undtagen § 7 og § 8.

§ 6.  Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 til 9 medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøde med udsendelse af dagsorden, og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder. Sekretæren fører foreningens protokol. Kasserer fører foreningens regnskab, og er ansvarlig for foreningens midler. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. Regnskabet følger kalenderåret.

§ 7.  Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

§ 8.  Lovændring
Forslag til nye love og vedtægter eller ændringer, kan kun vedtages på generalforsamlingen, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.


§ 9.  Opløsning
Forslag om opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og såfremt mindst 2/3 af disse stemmer derfor.
Vedtages opløsning ikke på ovennævnte generalforsamling, indkaldes der til en ekstraordinær (ny) generalforsamling, med mindst 2 og højst 3 ugers varsel. På denne generalforsamling kan opløsning vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor, uanset antal fremmødte.
Foreningens midler skal ved opløsning gå til Hjerteforeningen eller andet velgørende formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 13.05.1985, og ændret i årene 1988, 2002, 2004 og 2013.