Kerteminde Motions Klub
E-mail:
kertemindemotionsklub@gmail.com

2014 1. kvartal


Formandsberetning til generalforsamling marts 2014

Kære medlemmer, tiden går stærkt. Vinteren har været med i os i år og ikke som sidste år, hvor sneen lå længe. Dette har givet os fine betingelser for træning igennem hele vinteren.
Vi skriver allerede forår 2014 og vi er begyndt løbeturene i skovene og tiden er kommet til den årlige generalforsamling i Kerteminde Motionsklub – rigtig hjerteligt velkommen.

Det forgange år har budt på en masse nye spændende, inspirerende og lærerige ting, hvilket jeg gerne her vil berette lidt om.
Vi kan her pr. 11. marts 2014 konstatere at vores medlemstal er faldet en smule, nemlig fra godt 200 medlemmer sidste år til ca. 190 medlemmer i år. Det er jeg som formand lidt ked af, da jeg ønsker at være en del af klub i fremgang, men på den anden side kan det så glæde mig over den store fremgang vi har med alle vores dejlige unger som i dag tæller ca. 20 stk. under 14 år. Det er jeg personligt utrolig glad for, da det var en af mine kæpheste, da jeg blev valgt ind i bestyrelsen. 

Efter sidste generalforsamling skete der en del ændringer i bestyrelsen. Vores tidligere formand Jan Rasmussen gik af og overlod posten til mig, tænk sig han turde. I den forbindelse vil jeg gerne sige en stor tak til Jan, som har gjort et stort stykke arbejde gennem de tidlige år.
Bestyrelsen fik hele 4 nye ansigter, Lene Friise Hansen, Anita Hagelskær, Lars Rytter Sørensen og jeg selv, som hver især sammen med de resterende bestyrelsesmedlemmer gør en stærk indsats for klubben.
Der arbejdes blandt andet på nyt klubtøj som forhåbentlig kan præsenteres efter sommerferien.
Vi har formået at skrabe en del ekstra penge sammen i år i kraft af vores gode sponsorer. Vores hovedsponsor Spar Nord i Odense og vores andre sponsorer Super Brugsen Kerteminde, JDH Anlæg v. Jan Hansen og Bager Clausen, har alle været med til at gøre tingene mulige. Den kæmpe sponsorgave fra Spar Nord Fonden på kr. 25.000, Super Brugsen og JDH Anlæg ved hver især kr. 8.000, har gjort det muligt at indkøbe en start- og målportal, som blev indviet til vores traditionsrige Amandaløb lørdag d. 24. august i det skønneste sensommervejr. Antallet af deltager var stort set det samme som sidste år og det vil sige ca. 200.
Og så skal vi vel også lige runde Hans´ indpiskning, så alle løbere er kommet med på intervaltræningen. Det er super fint.

Flere af os fra bestyrelse / trænere er på vej til at kunne kalde sig DGI løbetræner. De indledende kurser har vi fået afholdt i samarbejde med DGI og hvor Hans gavmildt har lagt lokaler til. Det skulle gerne munde ud i at vi kommer til at færdiggøre DGI løbetræneruddannelsen i løbet af 2014.

Flere af vore medlemmer har igennem sidste sæson gennemført deres første maraton eller andre bare det næste i rækken. I de kommende måneder afvikles der også en del halv- og helmaratonløb og andre mindre løb i ind- og udland hvor mange af os deltager. Vi tager til kvindeløb i Odense, VM i halvmaraton i København, Lillebælt Halvmaraton, Hamborg maraton, London maraton, Odins Bro løbet, Halvmaraton på Storebæltsbroen og DHL i Odense igen.
Jeg skal også oplyse Jer alle sammen om, at vi næste år sidst i maj måned laver en fælles tur til Stockholm, hvor der kan løbes maraton og eller bare tage med på en hyggelig tur. Lars fra bestyrelsen arrangerer turen og han vil komme med nærmere oplysninger senere. 
De medlemmer som hverken har ambitioner eller ønsker om at deltage er selvfølgelig også meget velkomne på disse fællesture, dog uden løb. De hyggelige ture er altid en oplevelse værd, så kære medlemmer som ikke løber lange ture – tag endelig med på turene, de ”farlige” maratonløbere bider ikke.
2013 var også året hvor vi fik en samlet flok med 3 hold med til det årlige DHL Stafet løb med Engen i Odense, hvor alle gennemførte i flot stil.

Vores klubmestre viste i stærkeste stil hvem som havde mest at byde på dagen kom. Torben Larsen, som smuttede fra formanden, og Sanne Nygaard løb i hurtigste tider for henholdsvis mænd og kvinder. Jeg kan fortælle at vi med børnene efter en normal træning belønnede dem med alle med medaljer.

Lone Rasmussen har igennem mange år været med i bestyrelsen, hjulpet til arrangementer og ikke mindst opvarmningen hver mandag og onsdag, dog ind imellem Åse – tak for hjælpen Åse, så Lone stod stærkt til at blive Årets Motionist og modtog derfor denne hæder.

Traditionen tror kørte ”Dynse” os også lige et smut ned over grænsen til det hyggelige Grænseløb og hvor de mindre vogne blev fyldt godt op. Her kunne man ikke se, at vi kom fra en motions- og løbeklub.

Igen i sæsonen 2013 og 2014 har vi haft æren af at afvikle to andre større løb. Dette var DGI Cross løb og DK længste halvmaraton og i sidst nævnte var Kerteminde Motionsklub STÆRKT repræsenteret ;-) næste års løb angribes lidt anderledes for at lokke flere deltagere med, da vi ”kun” var ca. 45 deltager. Vi har opfordrede deltagerne til at tage to andre betalende deltagere med næste år. Gør de det, belønner vi dem med gratis deltagelse.
I denne forbindelse vil jeg gerne give en stor tak til Randi og Jesper fra bageren, som igen leverede fantastiske flotte lagkager og Refsvindinge Bryggeri, som serverede en tiltrængt øl.

Hvis denne beretning om året, der gik, ikke skal tage hele aftenen, må jeg hellere slutte prædikenen, men kendetegnede for hele året, er de mange glade ansigter som jeg oplever hele året igennem til både træninger, fælles arrangementer, udflugter og løb.
 
Der skal lyde en stor tak til alle de medlemmer som har hjulpet med til alle vores forskellige arrangementer og løb gennem året som gik. Uden Jer ville det ikke være muligt.
Og til sidst vil jeg gerne sige tusinde tak for min første sæson som formand.


På gensyn mandage og onsdage.De bedste hilsner

Fmd., Kerteminde Motionsklub
Henrik D. Jørgensen
Formandsberetning til generalforsamling marts 201413-03-2014Kerteminde Motionsklub indkalder til

Ordinær generalforsamling onsdag d. 12. marts 2014 kl. 18.30 i Kertemindehallen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Aflæggelse og godkendelse af formandens årsberetning.
  4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. På valg for 2 år er

 

   Hans Andersen - modtager gerne genvalg

 

   Anne Marie Høj - modtager gerne genvalg

 

   Lone Rasmussen - modtager gerne genvalg

 

   På valg for 1 år er suppleanter:

 

   John Andersen

 

   Søren Henriksen

 

  1. Valg af revisor.
  2. På valg for 2 år er:

 

   Erling Laursen

 

   Ikke på valg er:

 

   Jan Rasmussen

 

   Revisorsuppleant.

 

   På valg for 1 år er:

 

   Nicholas Plutte.

 

 1. Indkomne forslag. Skal afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
 2. Evt.

P.b.v.
Henrik Due Jørgensen
Formand

Efter generalforsamlingen er der spisning (grillkylling m. pommes frites). Hvis du ønsker atdeltage heri, bedes du tilmelde dig på liste i hallen eller pr. mail til
joama@stofanet.dk - SNAREST MULIGT OG ABSOLUT SENEST 5.3.2014.
Pris er kr. 30,- inkl. 1 øl/vand, som betales ved generalforsamlingen.

26-02-2014


Love og vedtægter for

KERTEMINDE MOTIONS KLUB

§ 1.  Navn
Foreningens navn er Kerteminde Motions Klub.
Foreningen har hjemsted i Kerteminde kommune.

§ 2.  Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§ 3.  Formål
Foreningens formål er at samle interesserede til motion og kammeratligt samvær.

§ 4.  Medlemmer
Alle kan optages som medlemmer. Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5.  Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indvarslingen sker ved indkaldelse skriftligt eller pr. e-mail senest 2 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.

Bestyrelsen udarbejder dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:
1.  Valg af dirigent.
2.  Aflæggelse og godkendelse af årsberetning.
3.  Aflæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.
4.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5.  Valg af revisorer og revisorsuppleant.
6.  Indkomne forslag.
7.  Evt..
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Valgperioden for suppleanter er 1 år.  Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges 1 hvert år. Revisorsuppleanten vælges for 1 år. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal. Alle medlemmer over 15 år, og som ikke er i restance til foreningen, har stemmeret ved generalforsamlingen, og er valgbare til bestyrelsen. Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger, undtagen § 7 og § 8.

§ 6.  Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 til 9 medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøde med udsendelse af dagsorden, og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder. Sekretæren fører foreningens protokol. Kasserer fører foreningens regnskab, og er ansvarlig for foreningens midler. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. Regnskabet følger kalenderåret.

§ 7.  Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

§ 8.  Lovændring
Forslag til nye love og vedtægter eller ændringer, kan kun vedtages på generalforsamlingen, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.


§ 9.  Opløsning
Forslag om opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og såfremt mindst 2/3 af disse stemmer derfor.
Vedtages opløsning ikke på ovennævnte generalforsamling, indkaldes der til en ekstraordinær (ny) generalforsamling, med mindst 2 og højst 3 ugers varsel. På denne generalforsamling kan opløsning vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor, uanset antal fremmødte.
Foreningens midler skal ved opløsning gå til Hjerteforeningen eller andet velgørende formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 13.05.1985, og ændret i årene 1988, 2002, 2004 og 2013.


12-03-2014


Danmarks længste halvmarathon d. 1. februar

Se resultatlisten her

Årets vindere, Sascha Fesk og Henrik Simonsen,
overrækkes deres præmie af Hans Andersen
Årets lagkage


Stemning på ruten


01-02-2014


DGI Crossløb i Kerteminde d. 12. januar.

Se resultatliste og omtale af crossløb på Fyn her

12-01-2014


Rigtig godt nytår allesammen. Glæder mig til at se Jer alle i det nye år til masser af løb og hyggeligt samvær.
De bedste nytårshilsner. Henrik

Godt nytår til Kerteminde Motion, det har været et fantastisk år med mange gode ture og arrangementer, og det ser allerede nu ud til 2014 bliver endnu vildere, så med ønsket om at alle holder sig skadesfri og i topform ønskes i et forrygengedet 2014;-) Hilsen chefen i gruppe 1

Hej alle i Kerteminde Motions Klub
Jeg vil hermed ønske alle i Kerteminde Motions Klub, et rigtigt godt og lykkebringende nytår.
Jeg syntes vi har haft et godt år i 2013, med rigtig mange gode træningsaftener og andre sammenkomster. Der er ved at komme en rigtig god løbe " ånd "
I klubben, hos rigtig mange medlemmer. Dette skulle vi gerne have udbygget til de sidste medlemmer og gerne mange nye.
Dette kræver,at vi alle går ind i "kampen" og ligesom hjælpes lidt af.
Hermed de bedste Nytårs hilsen
Hans

31-12-2013